Onderbouw


De eerste 2 leerjaren van het vmbo worden de onderbouw genoemd. In onze onderbouw krijgt de leerling les in kleine groepen van maximaal 16 leerlingen.
De lessen sluiten zoveel mogelijk aan bij het niveau van de leerling. Het onderwijs in de onderbouw is beschreven in kerndoelen.
De kerndoelen zijn verdeeld in de modules Nederlands, Engels, rekenen en wiskunde, mens en natuur, mens en maatschappij, kunst en cultuur, bewegen en sport.

De doelen zijn terug te vinden op de website van de Rijksoverheid.

Elke school mag naast de verplichte uren een vrij deel invullen.

Op de Opmaat betekent dit, dat een leerling extra (studievaardigheid)begeleiding krijgt in de mentoruren. Daarnaast heeft een onderbouwleerling 2x per week een Opmaatuur op het rooster staan, waarin extra vakondersteuning wordt gegeven of gewerkt wordt aan de ontwikkeling van zijn talenten!

Taalbeleid
College de Opmaat ontwikkelt taalbeleid ter verbetering van de resultaten van leerlingen op het gebied van taalvaardigheid. Voorbeelden daarvan zijn: extra taaluren in klas 1 en 2, een Opmaatuur: extra hulp op maat bieden vanuit het handelingsplan, het hanteren van een gezamenlijk leesstappenplan door iedere docent en het werken met Nieuwsbegrip in klas 1 en 2 met extra aandacht voor begrijpend lezen.

In de lessen Nederlands gebruiken we de methode Nieuw Nederlands met daarin adaptieve leerroutes die gepersonaliseerd leren mogelijk maken.

Dyslexiebeleid 
Dit houdt in: ondersteunende software, extra tijd bij toetsen/examens, afspraken met betrekking tot de opmaak van de aan te leveren teksten en toetsen en individuele begeleiding van de dyslexiecoach.

Rekenbeleid
De verbetering van het rekenonderwijs binnen College de Opmaat is een van onze speerpunten.
Interventies om de prestatie van leerlingen op rekengebied te verbeteren:
- In alle klassen rekenvaardigheid-uren m.b.v. het programma   Studieflow (onderbouw) en Rekenen 2F (bovenbouw);
- Tijdens speciale Opmaaturen wordt rekenen aangeboden aan de leerlingen die extra hulp nodig hebben. Deze onderbouw leerlingen worden met behulp van de resultaten van de dia-toetsen geselecteerd;
- De programma's moeten uitdagen tot interactie, de rol van de docent wordt dan meer begeleidend.

Uitgangspunt is de doorlopende leerlijn vanuit het basisonderwijs te koppelen aan de basisvaardigheden rekenen.