Bestuur
De Savornin Lohman school maakt deel uit van de stichting CVO 't Gooi. De schoolleiding wordt gevormd door dhr. C. A. Westerdijk (directeur), mevr. P. Henkelman (afdelingsleider onderbouw) en dhr. E. van Westering (leerjaarcoördinator klas 4). 


De gegevens van de stichting CVO 't Gooi en haar bestuursleden kunt u hier vinden.


Bevoegd gezag
Naam:       CVO 't Gooi
Identiteit:   Protestant Christelijk
Instelling:   Stichting
Directeur-bestuurder: dhr. S. Haenen


Bezoekadres
Bisonlaan 1
1217 GH HILVERSUM Tel.: 035-6215751
E-mail: info@cvogooi.nl
URL: www.cvogooi.nl


Raad van toezicht
Voorzitter:         dhr. A. van den Bosch
Vice-voorzitter:  mw. R. Ratelband
Medezeggenschap en participatie

Ouders zijn betrokken bij de ontwikkeling van hun kind op school. De Savornin Lohman heeft meerdere participatie-organen waarin de ouders met de school in gesprek gaan en van advies kunnen voorzien. Een goede school heeft betrokken ouders nodig. We zien ouders als educatief partner, samen maken we het onderwijs.

 

Schoolraad

Belangrijke besluiten, over in de wet vastgelegde onderwerpen, legt de directeur ter instemming of advies voor aan de schoolraad. De schoolraad is daarmee het medezeggenschapsorgaan van de Savornin Lohman. De schoolraad komt hiervoor vier tot zes keer per jaar bijeen en bestaat uit twee leerlingen, twee ouders en vier personeelsleden. Deze ouder-, leerling- en personeelsgeleding hebben instemmingsrecht op besluiten over bepaalde onderwerpen die hun geleding aangaan. Ouders, leerlingen en medewerkers kunnen via de schoolraad veel invloed uitoefenen op het beleid van De Savornin Lohman. Zo worden bijvoorbeeld elk jaar de nieuwe plannen en de schoolkosten besproken, maar ook de overgangsnormen en het examenreglement.

 

Ouderraad

De Ouderraad (OR) vertegenwoordigt de ouders van alle leerlingen van de Savornin Lohman! De OR vormt een brugfunctie tussen de ouders en de schoolleiding en geeft vanuit een positief kritische houding advies. De directeur is ook aanwezig bij alle vergaderingen van de OR. De ouders bespreken schoolbrede kwesties en ideeën vanuit de school en helpen bij schoolactiviteiten, zoals schoolfeesten, de Kerstviering en de Open Dag. Ook is zij mede-organisator van de thema-avonden (bijv. over alcohol en drugs, de Gezonde school). De OR vergadert vijf keer per jaar.

 

Leerlingenraad

De leerlingenraad geeft de directie gevraagd en ongevraagd advies en organiseert activiteiten (feesten, Valentijnsactie etc.). De leerlingenraad bestaat uit zes tot acht leerlingen, verdeeld over de vier leerjaren. De raad komt iedere zes weken bij elkaar. De leerlingen brengen ook een advies uit aan de directeur over de eventuele benoeming van docenten in vaste dienst. De leerlingenraad heeft een docent als begeleider.

 

Personeelsraad

De personeelsraad geeft de directie gevraagd en ongevraagd advies en bestaat uit vier personeelsleden, verdeeld over onderwijzend en ondersteunend personeel. De raad komt vijf keer bij elkaar met de directeur. De PR denkt mee over diverse plannen en ideeën en beslist mee over belangrijke zaken die alleen het personeel aangaan.

Klankbordgroep ouders

Het doel van de klankbordgroep is bespreking van de dagelijkse gang van zaken voor evaluatie en verbetering. De school vraagt ouders om feedback over het functioneren van de school: Welke zaken gaan goed? Wat kan verbeterd worden aan de communicatie met de ouders? Hoe ging de excursie? Welke verwachtingen zijn er ten aanzien van de sfeer in de klas? Betrokken ouders gaan drie tot vier keer per jaar met afdelingsleiders en mentoren in gesprek en geven hun mening over de dagelijkse gang van zaken op de Sav.

Medezeggenschapsraad (MR)

Ouders, leerlingen en medewerkers kunnen via de Medezeggenschapsraad invloed uitoefenen op het beleid van de scholen binnen het CVO ’t Gooi. De Savornin Lohman is met het Comenius College, Hilfertsheem College en College de Opmaat onderdeel van CVO ’t Gooi. Sommige besluiten worden op CVO-niveau genomen, bijvoorbeeld over de vakantieregeling. Binnen de Stichting CVO ’t Gooi is een gezamenlijke medezeggenschapsraad actief, die vier tot zes keer per jaar bijeen komt. Vanuit onze school hebben een ouder, een leerling en een personeelslid zitting in de MR van CVO ’t Gooi.

Besluitvorming en leerling- en ouderparticipatie vindt u hier.

Missie en Visie
De missie van de Savornin Lohman
De Savornin Lohman biedt een professionele, eigentijdse en zich ontwikkelende leer- en leefgemeenschap vanuit een christelijke levensvisie. Wij zien het als een boeiende opdracht onze leerlingen te helpen kennis en inzicht te verwerven en vaardigheden en persoonlijke kwaliteiten te ontwikkelen om uit te groeien tot zelfstandige, zelfbewuste en kansrijke studenten en tot burgers met verantwoordelijkheid voor zichzelf, de ander en de omgeving. Kansrijk de wereld in!

Visie op onderwijs en leren
Onze ambitie is het ontwikkelen van een veelzijdig en stimulerend schoolprofiel, waarin we zoveel mogelijk maatwerk bieden in zowel leren als ontwikkeling. De sterke kanten van ons huidige onderwijs zijn de betrokkenheid van docenten en leerlingen, het brede en gevarieerde onderwijsaanbod, de interesse voor het onderwijs en de ontwikkeling daarvan, de sfeer van veiligheid en de opbrengsten in de zin van kansrijkheid, doorstroming en slaagpercentages.
Tevens streven we naar samenhang in de leerstof die wij aanbieden. En wel zo, dat het voor leerlingen ook daadwerkelijk zichtbaar wordt wat de maatschappelijke relevantie is van datgene wat zij moeten leren. Dit alles komt terug in maatschappelijke thema’s die aangeboden worden.
We willen graag werken aan het verder stimuleren van de prestatiemotivatie van leerlingen die dat nodig hebben en aan het beter benutten van de leermogelijkheden: het beste uit de leerling!de heer C. Westerdijk

Directeurmevrouw P. Henkelman

Afdelingsleider leerjaar 1, 2, 3de heer E. van Westering

Leerjaarcoördinator klas 4

De Savornin Lohman | v. Ghentlaan 51 1215 PN Hilversum | tel: 035 - 624 02 61 | fax: 035 - 624 62 16 | post@savorninlohman.nlontwerp en realisatie SchoolMaster BV