Medezeggenschap
Ouders, leerlingen, docenten en niet-onderwijzend personeel kunnen via de medezeggenschapsraad, kort gezegd de MR, veel invloed uitoefenen op het beleid. Dit kan zowel op het niveau van de school via de deel-MR of schoolraad als op het niveau van CVO 't Gooi als geheel via de CVO-MR. De MR heeft de bevoegdheid alle schoolzaken te bespreken en gebruik te maken van zijn advies- en instemmingsrecht.

De CVO-MR is samengesteld uit vertegenwoordigers van alle vestigingen van CVO 't Gooi. De raad telt in totaal 16 leden. Dit zijn vertegenwoordigers van onderwijsondersteunend personeel, docenten, ouders en leerlingen. Elk van die geledingen heeft regelmatig contact met de achterban. Onderwerpen die in de MR aan de orde kunnen komen zijn bijvoorbeeld: de schoolbegroting, het jaarverslag, huisvesting, onderwijskundige ontwikkelingen en personeelsbeleid.

Postadres:

Postbus 153
1200 AD Hilversum

De deelnemers van de MR CVO 't Gooi zijn voor 2016/2017:

Namens de ouders:

Remy Janssen (College de Opmaat)
Hans van Vlaanderen (Comenius College)
Maya de Ridder (De Savornin Lohman)
Frans van Maurik (Hilfertsheem College)


Namens de leerlingen:

Alec Lara van der Geest - leerlingenraad Comenius College
Bastiaan Mudde - leerlingenraad Comenius College
vacature - leerlingenraad Hilfertsheem College
vacature - College de Opmaat
vacature - De Savornin Lohman

In de PMR hebben personeelsleden van alle scholen van CVO zitting. 

Voor het schooljaar 2016/2017 zijn dat:

Namens College de Opmaat:
Rob Tienstra
Lilian Derks

Namens Comenius College:
Sean Keller (voorzitter)
Juliëtte Brouwer

Namens De Savornin Lohman
Rene Rovers

Namens Hilfertsheem College:
Helen Elzinga
Marcella Hubertus

Namens OOP (onderwijs ondersteunend personeel)
Gert Vrieling 

Namens de algemene directie
:
Sytze Haenen


Contact loopt via het Centraal Bureau, p/a Bisonlaan 1, 1217 GH  Hilversum, 035-6215751.
Ambtelijk secretaris Marcelle de Moor,
e-mailadres: m.demoor@cvogooi.nl 

De MR vergadert 5x per schooljaar op wisselende locaties, voorafgegaan door een vergadering van de P-MR waarin personeelsleden zitting hebben.


WMS
Op 1 januari 2017 is de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) gewijzigd door de inwerkingtreding van de Wet versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen. Infowms.nl is aangepast aan alle wijzigingen.

Op 1 januari 2007 is de nieuwe Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) ingegaan. Deze heeft de positie van de MR verder vorm gegeven. Als gevolg van de deregulering en de invoering van lumpsumfinanciering in het primair en in het voortgezet onderwijs hebben schoolbesturen meer mogelijkheden gekregen om eigen beleid te voeren. Schoolbesturen moeten over dit beleid echter wel verantwoording afleggen. Daarom is het nodig geworden de positie van de medezeggenschapsraden te versterken. De nieuwe wet zorgt voor nog betere kansen om ouders, leerlingen en personeel te betrekken bij veranderingen op school. 
Belangrijke MR documenten:

Reglement medezeggenschapsraad

Statuut bevoegd gezag met één school met deelraden

Werkdocument verdeling taken - 'kruisjeslijst'


Vergaderingen 2016/2017

Woensdag 26 oktober 2016
Comenius College

Maandag 19 december 2017
De Savornin Lohman

Donderdag 16 februari 2017
College de Opmaat

Woensdag 12 april 2017
Hilfertsheem College

Woensdag 13 juni 2017
Comenius College

in overleg 11, 12 of 13 juli 2017
reserve datum
afsluitend etentje


CVO 't Gooi | Postbus 153 | 1200 AD Hilversum | tel: 035 - 621 65 17 | fax: 035 - 624 85 61 | cb@cvogooi.nlontwerp en realisatie SchoolMaster BV